Terms and Conditions

Sorry, 'Terms and Conditions' are available only in Slovak.

1. Portál krížom-krážom.sk

1.1. Portál krížom-krážom.sk

Portál krížom-krážom.sk (ďalej len "portál") je internetový inzertný portál, ktorý slúži na poskytovanie informácií širokej verejnosti o službách poskytovaných právnickymi a fyzickými osobami a na sprostredkovanie kontaktu medzi nimi.

2. Prezentácia služieb na portáli

2.1. Zadávateľ

Zadávateľ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá chce prezentovať poskytované služby prostredníctvom portálu krížom-krážom.sk.

2.2. Spôsob prezentovania služieb na portáli

Prezentovať služby prostredníctvom portálu môže len zadávateľ, ktorý má na portáli vytvorený užívateľský účet a ktorý má vyplnené obchodné údaje - obchodné meno, adresu sídla, PSČ a IČO, DIČ, IČ-DPH ak ich má zadávateľ pridelené.
Údaje potrebné pre vytvorenie prezentácie sa zadávajú prostredníctvom formulára na portáli, prístupného po vytvorení užívateľského účtu a po prihlásení sa užívateľa (zadávateľa).
Odoslaním formulára zadávateľ plne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2.3. Doba platnosti prezentácie

Doba platnosti prezentácie začína plynúť prvým spustením prezentácie na portáli. Dobu platnosti je štandardne možné zvoliť z týchto možností: 6 mesiacov a 12 mesiacov.
Inú dobu platnosti ako je štandardná možnosť je možné dohodnúť iba písomnou formou.

3. Práva prevádzkovateľa portálu

 • Prevádzkovateľ má právo odmietnuť prezentáciu zadávateľa ak:
  • by jej zverejnením došlo k porušeniu právnych predpisov Slovenskej republiky
  • by jej zverejnením došlo k narušeniu dobrých mravov
  • prevádzkovateľ nie je schopný splniť záväzky
 • Prevádzkovateľ má právo prekontrolovať obsah prezentácie zadávateľa pred jej prvým spustením a po každej jej úprave
 • Prevádzkovateľ má právo upraviť prezentáciu zadávateľa, tak aby vyhovovala požiadavkám na prezentáciu
 • Prevádzkovateľ má právo žiadať od zadávateľa doklady preukazujúce, že je nositeľom práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu prezentácie v dodanej podobe
 • Prevádzkovateľ má právo pozastaviť uverejňovanie prezentácie:
  • v prípade zistenia nepravdivých informácií, porušenia práv tretích osôb alebo z iných závažných dôvodov až do odstránenia dôvodov pozastavenia. Prevádzkovateľ je povinný takéto pozastavenie oznámiť zadávateľovi písomnou formou.
  • po každej úprave (aktualizácii) prezentácie zadávateľom, na dobu nevyhnutnú na jej opätovné prekontrolovanie

4. Práva zadávateľa

Zadávateľ má právo kedykoľvek ukončiť uverejňovanie prezentácie na portáli bez udania dôvodu

5. Zodpovednosť zadávateľa

 • Zadávateľ zodpovedá za to, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu prezentácie v dodanej podobe. Zároveň zodpovedá za to, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.
 • Zadávateľ plne zodpovedá za škody, ktoré vznikli uvedením nepravdivých informácii v prezentácii, alebo porušením autorských práv tretích osôb
 • Zadávateľ plne zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť informácií uvedených v prezentácii

6. Zbavenie sa zodpovednosti

 • Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť a aktuálnosť informácií uvedených v prezentácii zadávateľa
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenia autorských práv a iných práv tretích osôb, ktoré vznikli uverejnením prezentácie vypracovanej podľa podkladov zadávateľa
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné výpadky prevádzky portálu alebo škody zapríčínené vyššou mocou alebo konaním tretích osôb
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu zisku (priamu alebo nepriamu), akékoľvek poškodenie obchodnej hodnoty, povesti alebo stratu dát, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používania portálu
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické chyby, straty, zranenia, smrť alebo ďalšie problémy spôsobené použitím portálu alebo jeho služieb

7. Zodpovednosť za vady

Zadávateľ má povinnosť prekontrolovať prezentáciu najneskôr do 10 dní od jej prvého uverejnenia alebo najneskôr do 10 dní od uverejnenia prezentácie po jej úprave, v tejto lehote má zadávateľ právo uplatniť reklamáciu prípadných vád prezentácie.

8. Zodpovednosť za škody

 • Prevádzkovateľ zodpovedá zadávateľovi za škody, ktoré mu vznikli porušením povinností prevádzkovateľa, pokiaľ nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou
 • Za vady prezentácie zavinené prevádzkovateľom má zadávateľ nárok na odškodné vo výške 15% z ceny dohodnutej za zverejnenie prezentácie, u ktorej sa vady vyskytli. Pokiaľ je prezentácia zverejnená bezodplatne, nárok na odškodné zaniká.
 • Celková výška škody, vrátane ušlého zisku za vady zavinené prevádzkovateľom je maximálne 100% ceny dohodnutej za zverejnenie prezentácie, u ktorej sa vady vyskytli

9. Ceny

Ceny za objednané služby sú stanovené podľa aktuálneho cenníka zverejneného na portáli. V prípade, že sa prevádzkovateľ a zadávateľ dohodnú na inej dobe platnosti prezentácie ako sú štandardné možnosti, je cena kalkulovaná podľa ceny za najbližšie kratšie obdobie za každý začatý mesiac platnosti prezentácie.

10. Spracovanie osobných údajov

 • Prezentovaním služieb prostredníctvom portálu zadávateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov prevádzkovateľom a s poskytnutím osobných údajov tretím stranám za účelom sprostredkovania kontaktu medzi nimi a zadávateľom. Zadávateľ berie na vedomie, že niektoré jeho osobné údaje môžu byť verejne dostupné na portáli
 • Zadávateľ má právo kedykoľvek sa oboznámiť s tým, aké jeho osobné údaje prevádzkovateľ uchováva a v prípade potreby tieto údaje opraviť a taktiež má právo požiadať prevádzkovateľa, aby ďalej nepoužíval jeho osobné údaje
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy SR pri spracovaní osobných údajov zadávateľa
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje zadávateľa tretím stranám s výnimkou sprostredkovávania kontaktu s ním, objednávania jeho služieb prostredníctvom portálu, prípadov oprávnených žiadostí orgánov verejnej správy, a ak to ustanovuje všeobecne záväzný predpis

11. Záverečné ustanovenia

 • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 4. januára 2017
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť činnosť portálu.